ଋକ୍

ଋକ୍

କେବେ ମହକି ଥିଲି
କେବେ ମୁକ୍ତାମୟ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର
କେବେ ଓଠରେ
ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିଲା
ପ୍ରଥମ ଗୀତ ?

ଆକାଶକୁ ଲହଁପି ଯାଇଥିବା ଡାଳରେ
ବାଂଧିବାର ଥିଲା ବସା,
ଫଡ଼ଫଡ଼ ଡେଣାରୁ
ଶୁଭି ଆସୁଥିଲା ଶେଷଧାଡ଼ି କବିତା
କେବେ ?

ମହକ ,ନାଭିର କସ୍ତୁରୀରୁ ,
ଫେଣ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜୀବନ୍ମୟ
ତାମୁଳ ଓଠର ସ୍ଫୁରଣ ,
ପ୍ରଳମ୍ବିତ ଡାଳର ଚୂଳରେ 
ଶବ୍ଦର ମହୁମୟ ଫେଣା 
ନୀଡ଼ଟିଏ 
କବିତାର କୁଟାକାଠିକୁ ଧରି
ପ୍ରବୋଧିତ ,ଉଚ୍ଚାଟିତ
ଋତମୟ ଓ ସଂଯୋଜିତ ,
କବିତା 
ମୋର ପ୍ରାଣର ପୁଲକ 
କବିତା
ମୋର ପ୍ରେମର ମହକ ।